Cộng tác chuyên ngành
thumbnail

Cộng tác chuyên ngành của DTT Hội thảo ISAW: ISAW (IT/Business Strategic Alignment Workshop) là một nỗ lực của DTT nhằm gắn kết ngành CNTT với các hoạt động kinh doanh thực tế của các tổ chức ở Việt Nam. I-SAW là hội thảo miễn phí do DTT tổ chức hàng quí do các chuyên [...]

Xem tiếp
Đóng góp cộng đồng
thumbnail

Những đóng góp cho cộng đồng của DTT Với những tri thức nhỏ bé đã tích lũy được trong hơn 10 năm hoạt động, DTT luôn mong muốn đóng góp với cộng đồng và lớn hơn là với xã hội. DTT làm việc đó thông qua những hành động cụ thể. Đến nay chúng tôi [...]

Xem tiếp
Khách hàng
thumbnail

Khách hàng tiêu biểu của DTT Một số khách hàng Việt Nam tiêu biểu của DTT Khách hàng Dự án (sản phẩm, dịch vụ) Bộ Kế hoạch Đầu tư VAMESP II: Đánh giá CNTT và xây dựng hệ thống quản lý thông tin để hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập một [...]

Xem tiếp
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG