Cộng tác chuyên ngành

Cộng tác chuyên ngành của DTT

Hội thảo ISAW: ISAW (IT/Business Strategic Alignment Workshop) là một nỗ lực của DTT nhằm gắn kết ngành CNTT với các hoạt động kinh doanh thực tế của các tổ chức ở Việt Nam. I-SAW là hội thảo miễn phí do DTT tổ chức hàng quí do các chuyên gia hàng đầu thế giới, những người không chỉ hiểu hay viết ra các lý thuyết mà còn trực tiếp tham gia áp dụng các mô hình quản trị chiến lược tổ chức đồng hàng với chiến lược CNTT trên nền tảng công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất. I-SAW là những trao đổi và tọa đàm về chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển doanh nghiệp  sử dụng tri thức, kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc tổng thể, kế hoạch tổng thể phát triển năng lực doanh nghiệp, đồng hàng nghiệp vụ và CNTT, ưu tiên hóa các mục tiêu chiến lược và yếu tố thành công, thiết kế kiến trúc thông tin phục vụ mục tiêu quyết định của lãnh đạo tổ chức, thiết kế mô hình tăng trưởng năng lực nguồn lực tổ chức, thiết kế kiến trúc hệ thống CNTT đồng hàng với mục tiêu kinh doanh và tận dụng các công nghệ mới nhất. Chuỗi hội thảo ISAW đã thu hút được một lượng người tham gia rất có chất lượng từ các tổ chức lớn tại Việt Nam và được đánh giá cao do các lợi ích thiết thực mang lại.

Góc EA : Là một tiểu tạp chí trực tuyến chuyên biệt về Kiến trúc tổng thể (EA), đây là một lĩnh vực DTT có nhiều hiểu biết và các chuyên gia thực tế. Các bài viết trên tiểu tạp chí này nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể trong các tổ chức và doanh nghiệp mà phương pháp tiếp cận EA mang lại hiệu quả cao. Trong tương lai tiểu tạp chí này sẽ được mở rộng để có thểm các chuyên mục như Giám quản CNTT (IT Governance).

Các hoạt động tư vấn miễn phí: Với tinh thần đặt lợi ích chung lên hàng đầu, những chuyên gia tư vấn cao cấp của DTT sẵn sàng cung cấp các hoạt động tư vấn chiến lược và kiến trúc tổng thể CNTT miễn phí đến những khách hàng, đối tác có mong muốn thực sự nâng cao năng lực tổ chức của mình. Các chuyên gia của chúng tôi đã làm như vậy từ năm 1990 và DTT tự hào tiếp tục truyền thống này.

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG