Cơ cấu Tổ chức

Cơ cấu tổ chức của DTT bao gồm Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý như sau:

(i) Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Thế Trung           : Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

- Ông Yun Ta Chun                   : Thành viên Hội Đồng Quản trị

- Ông Dương Thành Giang        : Thành viên Hội Đồng Quản trị

(ii) Bộ Máy Quản lý

- Ông Nguyễn Thế Trung           : Giám đốc Điều hành

- Ông Dương Thành Giang        : Phó Giám đốc phụ trách công nghệ

- Ông Nguyễn Thanh Dương     : Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh

- Bà Phạm Thị Thu Hiền            : Phó Giám đốc phụ trách nội bộ

- Ông Phạm Việt Trung              : GĐ Chi nhánh DTT Đà Nẵng

- Ông Lê Huy                             : Phó GĐ chi nhánh phụ trách Công nghệ

- Ông Trần Văn Dũng:               : Phó GĐ chi nhánh phụ trách nội bộ

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG