Tư vấn Giám quản CNTT

GIỚI THIỆU

Giám quản CNTT là một tập hợp các tác vụ bao gồm quản lý, lập kế hoạch, báo cáo thực hiện và xem xét lại các quy trình liên quan đến quyền ra quyết định nhằm thiết lập tiêu chí kiểm soát và tiêu chí đánh giá hiệu năng về hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ CNTT, quyền hạn và đảm bảo sự tuân thủ về các luật và chính sách của tổ chức.

Giám quản CNTT là một phần của Giám quản tổ chức/doanh nghiệp, bao gồm vấn đề lãnh đạo, cấu trúc tổ chức và quy trình thực hiện để tối đa hóa giá trị CNTT mang lại, giúp tổ chức đạt được chiến lược và mục tiêu đặt ra.

LỢI ÍCH CỦA GIÁM QUẢN CNTT

 • Thực hiện song hành giữa CNTT và nghiệp vụ để giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa giá trị mang lại.
 • Tối ưu hóa tài nguyên công nghệ thông tin bao gồm cả nguồn nhân lực, thiết bị và các hệ thống.
 • Đảm bảo các dự án CNTT được thực hiện theo đúng kế hoạch, ngân sách và mục tiêu cam kết.
 • Quản lý rủi ro tốt và chủ động triển khai các phương án dự phòng.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN DTT CUNG CẤP

 • Tư vấn tổ chức bộ máy giám quản và thiết lập chính sách CNTT
 • Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT
 • Tư vấn xây dựng văn phòng quản lý dự án
 • Tư vấn giám sát triển khai dự án, chương trình
 • Kiểm toán CNTT
 • Hội thảo nâng cao năng lực về giám quản CNTT
 • Đào tạo, huấn luyện thực tế về giám quản CNTT (On-job training)
Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG